• تکالیف موسیقی و سواد رایانه

     والدین گرامی
    در کارت درس موسیقی و سواد رایانه، فعالیت هایی به عنوان تکلیف تعریف شده است، با توجه به آموزش ارائه شده و ضرورت انجام این تمرین ها تأکید می شود بر انجام این فعالیت ها نظارت داشته باشید. 
                                                       باسپاس